Барања на ССКЦ доставени до Министерот за здравство

 

На седницата на Извршниот одбор (во понатамошниот текст: ИО) на Самостојниот Синдикат на вработените во Универзитетските клиники, центри, клинички болници и други јавни здравствени установи во Република Македонија (во натамошниот текст: ССКЦ или синдикат) одржана на ден 17.12.2020 година се дефинираа барањата на ССКЦ. a кои произлегуваат од барањата и забелешките на членовите на ССКЦ. Овие барања синдикатот му ги достави на Министерот за здравство на состанокот одржан на 28.12.2020 година.

Барањата на ССКЦ доставени до Министерот за здравство може да ги погледате тука.