Организациска структура

admin

Претседател на Самостојниот Синдикат

Горан Беговиќ

Потпретседатели на Самостојниот Синдикат

Ангелче Саздовски, Предраг Серафимовски, Весела Малевска, Сефедин Алиу

Извршен Одбор на Самостојниот Синдикат

Горан Беговиќ, Ангелче Саздовски, Предраг Серафимовски, Злате Шуплиноски, Сефедин Алиу, Јулија Јовановска, Гордана Димеска

Совет

Горан Беговиќ, Предраг Серафимовски, Злате Шуплиноски, Весела Малевска, Билјана Атанасовска, Махир Камбери, Сенавер Селими, Јорго Костов, Жаклина Шопова, Аница Алексовска, Марија Пендовска, Дејан Станковиќ, Александар Цветановски, Зоран Савевски, Горан Јовановски, Игор Ефремов, Љубе Наумовски, Роберт Колов, Радован Митрички, Стојна Наќева, Сефедин Алиу, Дарко Димовски, Јулијана Јовановска, Гордана Димеска, Виолета Котевска, Валентина Младеновска, Елеонора Богдановска

Статутарна комисија на Самостојниот Синдикат

Анита Станковска, Јован Андреевски, Бранислав Маневски, Зоран Савески, Слаѓана Илиева.

Надзорна комисија на Самостојниот Синдикат

Драгица Стрезовска, Ефка Билбилова, Оливера Кузмановска, Галина Наќевска

Комисија за солидарен фонд:

Предраг Серафимовски, претседател, Злате Шуплиновски, Јулија Јовановска, Анита Станковска, Александар Цветановски, Вики Котевска

Комисија за управување со камп куќите во населбата “Андон Дуков“ во Охрид:

Горан Марковски –  претседател, Предраг Серафимовски, Перо Спиров

Комисија за прописи и правни прашања: 

Атанас Андреевски – претседател, Стојан Трајанов, Горан Беговиќ

Комисија за економски прашања:

Сузана Андреевска – претседател, Гордана Станковска, Горан Беговиќ

Одбор на доктори, стоматолози, фармацевти:

Жаклина Шопова – претседател, Јорго Костов, Аница Алексовска, Ефка Билбилова, Марија Пендовска

Одбор на медицински и стоматолошки сестри и техничари, акушерки, медицински лаборанти, радиолошки технолози:

Вики Котевска – претседател, Валентина Младеновска, Елеонора Богдановска, Горан Јовановски, Радован Митрички

Одбор на здравствени соработници:

Одбор на административно-технички персонал:

Сузана Андреева, Михајло Здравковски, Игор Павловски, Оливер Анаќиевски, Флорика Кузмановска, Данило Бејатовиќ, Јовица Терзиски, Бурим Идризи, Горан Билјановски

Технички секретар

Верица Северинова

 

 

.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }