Покачување на платите на здравствените соработници

Синдикатот на Клинички центри гo потпиша Анексот за изменување и дополнување на поединечниот колективен договор дел за плата, други права по основа на плата и надоместоци на плата со директорите на Универзитетските клиники и институти и Стоматолошкиот Клинички Центар за здравствените соработници.

Усогласувањето ќе се изврши во три фази почнувајќи со исплатата на платата за месец март 2016  до  декември 2016 година, при што ќе се применуваат следните износи на бруто плата пресметани со следните коефициенти:

– здравствени соработници: дипл.педагог, дипл.дефектолог, дипл. социјален работник, дипл. лингвист, дипл. воспитувач (корепетитор), дипл. психолог, дипл. биолог, дипл. физичар: 2,907
– дипл. хемичар, дипл. биохемичар: 2,971
 дипл. логопед, дипл. сурдолог (аудиолог), рехабилитатор: 3,034
– магистер (дипломиран: биолог, физичар, хемичар, биохемичар,
педагог, психолог, дефектолог, соматопед, социјален работник): 3,339
– магистер – дипл. логопед, дипл. сурдолог (аудиолог), рехабилитатор: 3,386
– магистер по медицинска биохемија: 3,410
– здравствени соработници со специјализација
(психолог со специјализација, специјалист по мед. педагогија, биолог,
хемичар, биохемичар,  физичар, дефектолог и сл.): 3,445
– дипл. логопед, дипл. сурдолог (аудиолог), рехабилитатор-специјалист: 3,487
– здравствени соработници со специјализација и магистериум: 3,474
– биохемичар со специјализација и магистериум: 3,646
– специјалист по медицинска бихемија: 3,751

З а н и м а њ е   од    март
до     мај
2016 година
  од    јуни
до    ноември
2016 година
       од
декември
2016 година
–   здравствени соработници:
дипл. педагог, дипл. дефектолог,
дипл. социјален работник, дипл. лингвист, дипл. воспитувач-корепетитор,
дипл. психолог, дипл. биолог, дипл. физичар
2,714 2,811 2,907
 –   дипл. хемичар, дипл. биохемичар 2,773 2,872 2,971
–   дипл. логопед, дипл. сурдолог (аудиолог), рехабилитатор 2,832 2,933 3,034
–   магистер (дипломиран: биолог, физичар, хемичар,  биохемичар,  педагог, психолог, дефектолог, соматопед, социјален работник 3,057 3,198 3,339
– магистер-  дипл. логопед, дипл. сурдолог (аудиолог), рехабилитатор 3,100 3,243 3,386
 – магистер по медицинска биохемија 3,122 3,266 3,410
– здравствени соработници со специјал. (психолог со специјализација, специјалист по мед.педагогија,  биолог, биохемичар, хемичар, физичар, дефектолог,  и сл.) 3,154 3,300 3,445
–   дипл. логопед, дипл. сурдолог (аудиолог), рехабилитатор-специјалист 3,192 3,339 3,487
– здравствени соработници со специјализација  и магистериум 3,181 3,327 3474
– биохемичар специјалист – магистратура 3,388 3,492 3,646
– специјалист по медицинска бихемија 3,434 3,593 3,751

Овој Анекс за изменување и дополнување на поединечниот колективен договор дел за плата, други права по основа на плата и надоместоци на плата влегува во сила од денот на неговото потпишување, а ќе се применува започнувајќи со исплата на платата за месец март 2016 година.

Скопје, 31.03.2016 година

Самостоен синдикат на Клинички центри