Ризико осигурување ад Скопје – Скопје

admin

Ризико осигурување ад Скопје – Скопје

Адреса: ул. Пролет 9А-1, Скопје  
Тел. 02 31 66 222; 071 311 941 Марија, 077 852 472 Анита

Поволност: плаќање на 12 рати без камата; минимум рата 300 денари   

Сите видови осигурувања за Вас и Вашите најблиски на 12 месечни рати.

Ризико Осигурување АД Скопје e осигурително брокерско друштво со лиценца за работа на територијата на Република Македонија, со решение бр. 9-1-136 издадено од Агенцијата за Супервизија на Осигурување на Република Македонија. Во соработка со САМОСТОЈНИОТ СИНДИКАТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ, ЦЕНТРИ, КЛИНИЧКИ БОЛНИЦИ И ДРУГИ ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА овозможува привилегија и поволност при купување на сите видови на осигурителни полиси, од сите осигурителни компании за членовите на Синдикатот и нивните семејства.

НАРАЧКА НА ПОЛИСИ:

Добивањето анализа, понуда или информација, како и нарачка на полиса можете да ја направите телефонски или преку електронска пошта на подолу наведените контакти и истата ќе Ви ја доставиме лично на посакуваната локација во најкраток временски период.
Контакт податоци:
телефон: 02/ 31 66 222 
Е-маил:   office@riziko.mk 
Контакт лица:

РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за сите членови на Синдикатот овозможува:

 • Можност за плаќање на осигурителната премија на 12 (дванаесет) еднакви месечни ратисо Потврда и Изјава (на барање на осигуреникот можеме да се договориме за помал рок за плаќање на премијата)

Важи за сите полиси вклучувајќи Автоодговорност и Зелен Картон.

 • 10% попуст за плаќање во готово (важи за сите полиси освен за  Автоодговорност и Зелен Картон)
 • Навремено известување за обнова на полиси во договорени  рокови (30, 15, и/или 5 дена)  пред истек на осигурувањето преку електронска пошта, СМС или редовна пошта.
 • Обезбедување понуди од сите осигурителни компании застапени на територијата на Република Македонија
 • Анализа на обезбедените понуди од осигурителните компании
 • Советување за избор на најповолна понуда согласно барањата на клиентот
 • Изработка и достава на полиси
 • Посредување при наплата на побарувања од штетен настан
 • Застапување пред осигурителни компании во случај на спор

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

 • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
 • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }