Синдикатот на Клинички Центри го потпиша анексот за изменување и дополнување на поединечниот колективен договор со директорите

Синдикатот на Клинички центри гo потпиша Анексот за изменување и дополнување на поединечниот колективен договор дел за плата, други права по основа на плата и надоместоци на плата со Директорите на Клиничките центри и Клиничките Институти за покачување на платите за специјалистите, субспецијалистите и наставно-научниот кадар вработени во Универзитетските Клиники за 19,2%. Покачувањето ќе се изврши на две еднакви рати од по 9,6%, со ноемвриската плата во 2014година и февруарската плата во 2015година.

Со зголемувањето од 4% со октомвриската плата, зголемувањето вкупно ќе изнесува 23,2% (кумулативно нешто повеќе од 24%).

Ова покачување се однесува на претходните коефициенти на докторите специјалисти, субспецијалисти и наставно-научниот кадар вработени во Универзитетските Клиники и Универзитетските Институти.

Во занимањата од IV група на сложеност, во делот на занимањата од подгрупата IV/2 се менуваат коефициентите и тоа:

доктор на медицина и стоматологија – специјалист 4,562
доктор на медицина и стоматологија специјалист со магистериум 4,611
доктор на медицина и стоматологија – специјалист примариус 4,979
доктор на медицина и стоматологија – супспецијалист 5,007

Во занимањата од V група на сложеност се менуваат коефициентите и тоа:

доктор  на науки од областа на медицинските и стоматолошките науки 5,163
доктор на медицина и стоматологија – специјалист – научен соработник и доктор на медицински и стоматолошките науки – насловен  доцент 5,285
доктор на медицина и стоматологија – доцент 5,347
доктор на медицина и стоматологија – специјалист, виш научен соработник и насловен професор 5,470
доктор на медицина и стоматологија – вонреден професор 5,531
доктор на медицина и стоматологија – специјалист – научен советник 5,592
доктор на медицина и стоматологија – редовен професор 5,654

Усогласувањето на коефициентите од став 1 на овој член ќе се изврши во две фази почнувајќи со исплатата на платата за месец ноември 2014 до февруари 2015 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:

Занимања од ноември 2014г. до јануари 2015г. од февруари 2015г.
доктор на медицина и стоматологија – специјалист 4,194 4,562
доктор на медицина и стоматологија специјалист со магистериум 4,239 4,611
доктор на медицина и стоматологија – специјалист примариус 4,578 4,979
доктор на медицина и стоматологија – супспецијалист 4,515 5,007
Занимања од ноември 2014г. до јануари 2015г. од февруари 2015г.
доктор  на науки од областа на медицинските и стоматолошките науки 4,747 5,163
доктор на медицина и стоматологија – специјалист – научен соработник и доктор на медицински науки -насловен  доцент 4,860 5,285
доктор на медицина и стоматологија – доцент 4,917 5,347
доктор на медицина и стоматологија – специјалист, виш научен соработник и насловен професор 5,030 5,470
доктор на медицина и стоматологија – вонреден професор 5,085 5,531
доктор на медицина и стоматологија – специјалист  – научен советник 5,141 5,592
доктор на медицина и стоматологија – редовен професор 5,198 5,654

СИНДИКАТ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТРИ
Скопје, 28.11.2014 год.