ССКЦ донираше во репроматеријали за маски и визири

 

На седницата на Извршниот одбор (во понатамошниот текст: ИО) на Самостојниот Синдикат на вработените во Универзитетските клиники, центри, клинички болници и други јавни здравствени установи во Република Македонија (во натамошниот текст: ССКЦ или Самостојниот синдикат) одржана на ден 25.03.2020 година, ИО на ССКЦ согласно своите сознанија завзема став дека личната заштитна опрема (ЛЗО) за вработените во ЈЗУ во РС Македонија не е доволна.

Овој став, покрај непосредните сознанија и контакти со своето членство е поткрепен и од фактот дека на доброволна и волонтерска основа бројни организации, здруженија и фирми се вклучија во изработка на средства за ЛЗО за вработените во ЈЗУ во РС Македонија, како и граѓани кои донираат материјални средства за оваа намена.

ИО на ССКЦ по согледаните факти и дискусија одлучи ССКЦ да уплати средства за донација за лична заштитна опрема (ЛЗО) за вработените во ЈЗУ во РС Македонија.

Согласно наведеното, ИО на ССКЦ едногласно ја донесе следната одлука:

  • ССКЦ да донира во ЛЗО за вработените во ЈЗУ во РС Македонија во висина од 120000,00 (стодваесетилјади денари) и тоа:
  1. ССКЦ да уплати 60000,00 (шеесетилјади денари) на жиро сметката на Асоцијацијата на специјализанти и млади лекари – АСМЛ за репроматеријали за изработка на визири.
  2. ССКЦ да уплати 60000,00 (шеесетилјади денари) на жиро сметката на фирмата „Кули дооел“ од Прилеп за репроматеријали за изработка на заштитни маски за лице.

Асоцијацијата на специјализанти и млади лекари – АСМЛ и фирмата „Кули дооел“ од Прилеп изработката на ЛЗО за вработените ја извршуваат на доброволна и волонтерска основа, без профит и добивка од нивна страна.

ИО на ССКЦ 25.03.2020 година