КСС: Национална Конференција за синдикални права

КСС: Национална конференција за синдикални права 27.12.2019 година, Хотел Мериот, Скопје

 

Тема: Улогата и влијанието на синдикатите во опшТеството