Јавна расправа за предложените измени и дополнувања на Законот за здравствената заштита

Синдикатот на Клинички центри својата активност ја усмерува секаде каде што се засега по интересите, правата и статусот на здравствените работници и соработници. Во таа насока Синдикатот на Клиничките центри активно се вклучи во јавната расправа по предлог Законот за измени и дополнувања на Законот за здравствената заштита.

Предложените измени длабоко и суштински задираат во правата и обврските на здравствените работници, членови на овој Синдикат. Во однос на целите и начелата и основните решенија се истакнува дека предлог законот се засновува на Законот за здравствената заштита, што не е точно. Новините што се предлагаат отстапуваат од суштината на веќе содржаните начела во ЗЗЗ.

Според Синдикатот усвојувањето на вака предложените измени на ЗЗЗ ќе доведе до голем одлив на здравствените работници од јавното здравство со долготрајни последици по јавното здравство во Република Македонија.

Синдикатот на Клинички центри зема активно учество во јавната расправа при што укажа дека предложените измени обилуваат со Закони за покренување на дисциплински постапки и облигаторно изрекнување на дисциплински мерки, со што се остварува психичко вознемирување на здравствениот работник и соработник на работното место (мобинг) што е забрането со член 9-а од ЗРО.

Истовремено посочи дека предложените измени се спротивни на ЗРО според кој (член 13), со потпишување на Договор за вработување се заснова работен однос меѓу работникот и работодавачот (ЈЗУ). Со предложените измени ова основно начело се потиснува како да не постои.

Исто така со измените што се предлагаат се загрозуваат правата и слободите, како правото на приватност на здравствениот работник и соработник како граѓанин на работното место, што е загарантирано со Законот за заштита на личните податоци. Со решението што се предлага во член 92-д ст.1 од измените да надлежното Министерство води евиденција и контрола на пристап до и во просториите на јавната установа се нарушуваат правата, слободите и приватноста на здравствениот работник и соработник.

Синдикатот постојано ќе се залага здравствениот работник да го добие потребното достоинство, интегритет, чест и углед во јавноста и во легислативата што се однесува на здравствената заштита.

Како резултат на работата на правниот тим на Синдикатот и усвоените заклучоци на ИО и Советот на Синдикатот на Клинички центри, доставени се до предлагачот, Министерството за Здравство значајни забелешки и решенија за предложените измени и дополнувања на Законот за здравствената заштита.

Синдикатот ќе биде во тек и ќе учествува и во понатамошната изработка на предложените измени и дополнувања на Законот за здравствената заштита.

Убедени сме дека тие настојувања ќе се остварат во контактите и соработката со надлежните и компетентни органи и институции.

САМОСТОЕН СИНДИКАТ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТРИ