Kalintika Cosmetics – Гевгелија

admin

Продавница за козметика
Адреса: Бранд Петрушев 21, 1480 Гевгелија
Тел. 078 209 476

Поволност: плаќање на 5 рати за вредност над 1500 ден.
Повеќе информации:

Козметичка продавница во Гевгелија.
За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е да ги имате следните
документи:
1. Потврда за задршка од плата заверена во јавната здравствена установа каде сте
вработени.
2. Две  Изјави  (една за продавачот/давател на погодноста и една за Синдикатот).
3. Потврда дека сте член на ССКЦ заверена во синдикатот.
Членовите на синдикатот и членовите на нивното потесно семејство во остварување на погодностите од овој
договор, ja приложуваат членската карта издадена од Синдикатот, заедно со нивната лична карта. Членовите
на нивното потесно семејство (брачен сопруг, деца) при остварување на погодностите од овој договор ќе треба
да ја приложат нивната лична карта заедно со членската карта од Синдикатот и личната карта на нивниот
брачен партнер или родител.

.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }